[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất của giảng viên Lê Tiến Thành

Share Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell là khóa học giúp các bạn hiểu và áp dụng được các Design Pattern kinh điển trong cuốn Gang Of Fours, còn giúp các bạn có mindset và cách giải quyết vấn đề của mình trong công việc một cách tốt hơn.

Share Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất
Share Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

♦  Đây là một khóa học rất tâm huyết của giảng viên gửi gắn đến các bạn. Quá trình phát triển khóa học cũng mất nhiều thời gian và công sức hy vọng sẽ giúp các bạn có những kiến thức nền tảng tốt để các bạn tự tin khi đi phỏng vấn cũng như phục vụ công việc của mình.

Nội Dung Khóa Học

1. Giới thiệu khóa học
2. Design Patterns là gì
3. Singleton Design Pattern
4. Prototype Design Pattern
5. Factory Method Design Pattern
6. Abstract Factory Design Pattern
7. Builder Design Pattern
8. Adapter Design Pattern
9. Bridge Design Pattern
10. Composite Design Pattern
11. Decorator Design Pattern
12. Facade Design Pattern
13. Flyweith Design Pattern
14. Proxy Design Pattern
15. Change Of Reposiblity Design Pattern
16. Command Design Pattern
17. Iterator Design Pattern
18. Mediator Design Pattern
19. Memento Design Pattern
20. Observer Design Pattern
21. State Design Pattern
22. Strategy Design Pattern
23. Template Method Design Pattern
24. Visitor Design Pattern


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn