[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa học ReactJs Thầy Lộc

share Khóa học ReactJs Thầy Lộc tại trang web course.thayloc.com. ReactJs là thư viện viết bằng javascript dùng để xây dựng giao diện người dùng.

Share Khóa học ReactJs Thầy Lộc

Bạn Sẽ Học Được Gì Trong Khóa học ReactJs Thầy Lộc?

  • JSX
  • Component
  • State, Props
  • Hook
  • Pure Redux, React-redux
  • Redux-saga
  • React rout
  • Shopping cart
  • Real projects

Nội dung khóa học

16 buổi học 32:00:00 giờ
Buổi 1
Buổi 2
Buổi 3
Buổi 4
Buổi 5
Buổi 6
Buổi 7
Buổi 8
Buổi 9
Buổi 10
Buổi 11
Buổi 12
Buổi 13
Buổi 14
Buổi 15
Buổi 16

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn