[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]299,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Phân Tích BCTC Và Financial Modeling của giảng viên Lý Lâm Duy

Share Khóa Học Phân Tích BCTC Và Financial Modeling là lớp học Mô hình phân tích, dự báo bctc và định giá cổ phiếu doanh nghiệp mới nhất đến thời điểm hiện tại. Sẽ được học mô hình Adjusted Present Value (APV) trong định giá cổ phiếu và định giá doanh nghiệp.

Share Khóa Học Phân Tích BCTC Và Financial Modeling Cùng Intrinsic Garden
Share Khóa Học Phân Tích BCTC Và Financial Modeling Cùng Intrinsic Garden

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Tìm hiểu mối quan hệ của 3 báo cáo tài chính gồm Bảng CĐKT, Báo cáo Thu nhập, và Báo cáo Dòng tiền.

✅ Thảo luận các động cơ và một số cách thức để thao túng lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp.

✅ Thảo luận về Doanh thu đặt trong bối cảnh chiến lược của công ty, các cách dự báo doanh thu.

✅ Thảo luận về vấn đề các khoản phải thu khách hàng, các cách dự báo các khoản phải thu trong tương lai.

✅ Thảo luận về mối quan hệ giữa Giá vốn hàng bán và Hàng tồn kho, từ đó kết nối với thực tế chức năng và công việc của một số phòng ban của doanh nghiệp, xung đột lợi ích giữa

✅ Tìm hiểu về bản chất vốn lưu động và lý do hình thành nhu cầu vốn lưu động. Các phương thức của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động; thảo luận về dự báo nhu cầu vốn lưu động.

✅ Tìm hiểu về các loại tài sản cố định, chính sách khấu hao, dự báo nhu cầu mua sắm TSCĐ (Capex). Phân biệt các trường hợp của Nhà cửa bất động sản ở trên các hạng mục Hàng tồn kho, TSCĐ, và BĐS đầu tư.

✅ Thảo luận cách tính toán và ý nghĩa, lợi ích khi đánh giá các chỉ tiêu tài chính như chùm chỉ tiêu về Năng lực hoạt động, các loại biên lợi nhuận, các chỉ tiêu sinh lời, khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn, v.v.

✅ Tìm hiểu cách áp dụng một số loại phân phối xác suất thống kê như phân phối chuẩn, phân phối tam giác trong quá trình định giá.

✅ Tìm hiểu tính năng Solver trên excel để giải quyết các bài toán tối ưu, ứng dụng trong định giá, trong quản lý danh mục đầu tư.

✅ Thiết kế mô hình Phân tích Báo cáo Tài chính và Định giá trên excel, Nhập số liệu báo cáo tài chính của các năm trong quá khứ.

✅ Xây dựng Lịch trình Khấu hao Tài sản cố định và Xác định nhu cầu mua sắm, đầu tư mới TSCĐ của doanh nghiệp trong tương lai.

✅ Nắm bắt một số kĩ năng trên spreadsheet: một số hàm hữu ích trên excel, cách tính Beta cổ phiếu, xác định phần bù rủi ro cổ phần (Equity Risk Premium), sử dụng phần mềm Crystal Ball.

✅ Tham khảo và xây dựng khung Báo cáo Định giá dựa trên các mẫu Valuation Report chuyên nghiệp.

✅ Lập bảng Phân tích kịch bản, Phân tích độ nhay cảm và bảng mô phỏng Monte Carlo đối với giá cổ phiếu trước sự thay đổi của các nhân tố đầu vào như Doanh thu, Giá vốn, SG&A, WACC, g, v.v.

✅ Tính các dòng tiền tự do (FCFE, FCFF), lãi suất chiết khấu (Ke, WACC), một số lưu ý trong việc giả định Cơ cấu vốn khi tính WACC, cách xác định Giá trị vĩnh viễn Terminal Value, Xác định Giá trị Doanh nghiệp và Giá trị nội tại của cổ phiếu.

Nội Dung Khóa Học Phân Tích BCTC Và Financial Modeling

5 Ngày Zoom Học Kèm Theo Bộ Tài Liệu Khóa Học

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn