Share Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Share Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp bao gồm những video bài giảng mới nhất. Khóa học trang bị kiến thức về Python, Web Developer chuyên nghiệp giúp bạn có một công việc lập trình với mức lương ổn định

Share Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h
Share Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Bạn Sẽ Nhận Được Gì Từ Khóa Học

✅ Nắm chắc kiến thức cơ bản đến nâng cao về lập trình web Python với Django

✅ Tự tạo dựng website ứng dụng thực tế ngay trong khóa học. Tiệm cận nhu cầu doanh nghiệp

✅ Nhận biết về các ngôn ngữ lập trình

✅ Trang bị kiến thức về Python, Web Developer nâng cao

✅ Nhận biết Django từ cơ bản đến nâng cao

Nội Dung Khóa Học

PHẦN 1 PYTHON CƠ BẢN
Cài đặt môi trường. Chương trình, biến, câu lệnh
Lệnh điều khiển if
Vòng lặp for/while
Kiểu dữ liệu String
Kiểu dữ liệu List/Tuple
Kiểu dữ liệu Set/Dictionary
Function, module
Làm việc với ngày giờ, file hệ thống
PHẦN 2 PYTHON NÂNG CAO
Lập trình hướng đối tượng: Class, Method, Attribute
Lập trình hướng đối tượng: Inheritance, Property
Làm việc với Json, Base64, CSV
Làm việc với thư viện requests, gửi email tự động
Làm việc với thư viện hệ thống
Làm việc với Thread/Process, xử lý ngoại lệ, unittest
PHẦN 3 DATABASE
Các lệnh thao tác trên SQL cơ bản
Liên kết các bảng trong SQL, các lệnh nâng cao
Làm việc với NoSQL
Thiết kế DB cho ứng dụng web
PHẦN 4 FRONT-END
Các thẻ html
Lập trình với javascript cơ bản
Sử dụng javascript để điều khiển DOM
Các thuộc tính CSS
Sử dụng thư viện CSS bootstrap
PHẦN 5 DJANGO CƠ BẢN
Request, session, GET/POST method
Template của Django
Upload file, webservice, AJAX
Làm việc với Database qua ORM
Mini Project 1
PHẦN 6 DJANGO NÂNG CAO
Làm việc với form của Django
Customize form với html
Tìm kiếm, phân trang
Mini Project 2
Admin panel, User, permission
Custom User Model
Base template, làm việc với layout
Mini Project 3
RESTFUL service với DRF
Bảo mật API với JWT
CORS, ghép nối API với frontend
Sử dụng git, deploy ứng dụng trên server

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn