[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Java và SQL Cùng 28Tech

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Java và SQL là khóa học được thiết kế để bao quát những kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java và ngôn ngữ truy vấn SQL. Hoàn thành khóa học này , giúp bạn có thể tự xây dựng cho mình các sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Java và SQL Cùng 28Tech
Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Java và SQL Cùng 28Tech

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Lập Trình Java và SQL

✅ Nâng cao tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề trong lập trình, cải thiện kỹ năng lập trình

✅ Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java

✅ Nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc

✅ Nắm vững Lập trình hướng đối tượng (OOP)

✅ Thành thạo ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc SQL

✅ Xây dựng các ứng dụng desktop đơn giản

Những Ai Nên Tham Giá Khóa Học Này

✅ Bạn chưa biết gì về lập trình mong muốn bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ Java và học truy vấn cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL.

✅ Bạn chuyển ngành sang học Công nghệ thông tin và mong muốn học Java và Cơ sở dữ liệu để có thể tìm được một công việc trong ngành IT.

✅ Bạn là sinh viên đã từng học lập trình nhưng vẫn chưa có kiến thức lập trình vững chắc, kiến thức về lập trình Hướng đối tượng, hoặc chưa biết truy vấn cơ sở dữ liệu với SQL.

✅ Các bạn mong muốn sử dụng ngôn ngữ lập trình Java làm ngôn ngữ chính cho công việc sau này.

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Java và SQL

Buổi 1:
Kiểu dữ liệu trong Java
Toán tử gán, toán tử toán học
Làm quen với hackerrank
Buổi 2:
Toán tử so sánh, logic, tăng giảm, ba ngôi
If và if else
if và else if
Bảng mã ASCII và các câu lệnh kiểm tra
loại ký tự
Buổi 3:
Chữa contest 1
Cấu trúc switch-case
Vòng lặp for, câu lệnh break, continue
Buổi 4:
Vòng lặp while, do – while
Các dạng bài tập sử dụng vòng lặp while
Vòng for lồng nhau
Dạng bài tập vẽ hình bằng vòng lặp
Buổi 5:
Chữa bài tập từ bài 21-31 contest 2
Hàm
Số nguyên tố, thuận nghịch, chính phương
Buổi 6:
Ước chung lớn nhất và BCNN
Phân tích thừa số nguyên tố
Số fibonacci
Bậc của thừa số nguyên tố trong N!
Công thức Legendre
Lý thuyết đồng dư
Buổi 7:
Chữa contest 3
Độ phức tạp của thuật toán
Đệ quy
Buổi 8:
Chữa bài 1 tới bài 20 contest đệ quy
Lý thuyết mảng 1 chiều
Dạng 1 : Kiểm tra các tính chất của phần tử trong mảng
Dạng 2 : Xét mọi cặp phần tử trong mảng
Buổi 9:
Dạng 3 : Đếm giá trị, liệt kê giá trị khác nhau, tần suất…
Dạng 4 : Mảng đánh dấu
Hàm sắp xếp trong Java
Comparator trong Java
Buổi 10:
Chữa bài từ bài 16 – 30 contest mảng 1 chiều cơ bản
ArrayList
Buổi 11:
Thuật toán tìm kiếm tuyến tính và thuật toán tìm kiếm nhị phân
HashSet, LinkedHashSet, TreeSet
Buổi 12:
HashMap, LinkedHashMap, TreeMap
Chữa contest set map
Buổi 13:
Chữa bài 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 Contest mảng 1 chiều cơ bản
Chữa 10 bài đầu contest sắp xếp, tìm kiếm
Lý thuyết về mảng 2 chiều
Dạng 1 : Kiểm tra các tính chất của phần tử trong mảng 2 chiều
Dạng 2 : Xét các phần tử theo hàng, cột
Các phép toán trên ma trận : Cộng, trừ, nhân
Đường chéo chính, phụ, tam giá trên, dưới, ma trận nghịch đảo
Buổi 14:
String trong Java
Các hàm thông dụng của String
Tách từ trong String bằng hàm split hoặc lớp StringTokenizer
Buổi 15:
StringBuilder trong Java
Bài toán đếm tần suất ký tự trong xâu
Lớp BigInteger
Chữa 20 bài contest xâu kí tự cơ bản
Các khái niệm cơ bản của OOP trong Java : Lớp và đối tượng
Phương thức và thuộc tính của lớp
Private, protected, Public
Buổi 16:
Hàm tạo – Constructor
Con trỏ this
Getter và Setter
Hàm toString()
Biến Static và hàm static
Tìm kiếm và sắp xếp danh sách đối tượng
Buổi 17:
Chữa contest OOP1
Kế thừa
Từ khóa super
Ghi đè hàm
Các loại kế thừa
Buổi 18:
Chữa contest OOP2, Kế thừa
Buổi 19:
Abstract class và Interface
Buổi 20:
JFrame, JLabel, JTextField, JTextArea, JPasswordField, JOptionPane
JButton và Xử lý sự kiện cho JButton
Buổi 21:
JPane, BorderLayout, GridLayout, JTable
Buổi 22:
TableModel, Sort table
Buổi 23:
JDBC, Statement, PreparedStatement, Resultset
Autocommit, Rollback, commit
Group BY, Having
Buổi 24:
Đọc ghi file vs Scanner và PrintWriter

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn