[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]6,000,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học DevOps On Kubernetes (K8S) của giảng viên Cao Văn Thành

Share Khóa Học DevOps On Kubernetes là khóa học K8S mới nhất đến thời điểm hiện tại. Khóa học là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên hệ thống k8s, bao gồm cả những kiến thức cơ bản và những kiến thức thực tế, giúp Học viên nhanh chóng tiếp cận được với các kiến thức của k8s một cách có hệ thống và có cái nhìn đầy đủ về k8s trong thời gian ngắn nhất.

Share Khóa Học DevOps On Kubernetes (K8S) Cao Văn Thành
Share Khóa Học DevOps On Kubernetes (K8S) Cao Văn Thành

Mục Tiêu Khóa Học

✅ Nắm được cách tạo và sử dụng k8s cluster

✅ Hiểu được các thành phần cơ bản trong k8s cluster bao gồm Network, Storage, cluster management.

✅ Có thể triển khai ứng dụng trên k8s

✅ Nắm được các kiến thức tổng quan về Container và Image.

✅ Có đủ kiến thức để thi chứng chỉ CKAD hoặc CKA.

✅ Cung cấp các kiến thức liên quan cho việc quản lý và giám sát cluster như Grafana và Prometheus.

✅ Có thể deploy một số hệ thống và phân phối tài nguyên trên đó sử dụng 1 số Flow CICD.

✅ Xây dựng hệ thống có thể kết hợp với AWS bằng EKS.

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: Tổng quan về K8S và Cluster
1 Tổng quan về kubernetes, k8s
2 Giới thiệu về k8s, nhu cầu sử dụng k8s
3 Lợi ích của việc sử dụng k8s so với sử dụng truyền thống
4 K8S cluster và Node
5 Tool sử dụng
6 Lab: Dựng cluster
Buổi 2: Docker
7 Giới thiệu về Docker
8 Các thành phần cơ bản trong Docker
9 Container Registry
10 Deploy sử dụng Docker
11 Lab: Sử dụng Docker trên K8S
Buổi 3: Spec Configuration
12 Resource
13 Namespace
14 Object – Spec
15 Container – Pod
16 Probe/Liveness
17 Lab: Các thao tác với Container, Pod và Spec
Buổi 4: Workload Job
18 Workload trong K8S
19 ReplicaSet
20 Deployment
21 Job
22 CronJob
23 Lab: Xây dựng Workload và Deployment
Buổi 5: Network
24 Networking trong K8S
25 Các loại Service trong K8S
26 Ingress Networking
27 Headless Service
28 Headless Service
29 Lab: Tạo các thành phần network trong Cluster
Buổi 6: Scheduling
30 Label/Selector
31 Taint and Tollerance
32 NodeAffinity/PodAffinity
33 Lab: Sử dụng các thiết lập để điều khiển resource
Buổi 7: Config management
34 ConfigMap
35 Secret
36 Sử dụng command
37 initContainer trong Pod
38 Lab: Sử dụng Secret và ConfigMap trong Cluster
39 Lab: Sử dụng initContainers
Buổi 8: Storage
40 Volume và PV
41 PV và PVC (Persistent Volume Claims)
42 Storage Class
43 StatefulSet
44 Lab: Tạo PV, Bind PV và PVC
Buổi 9: Helm
45 Giới thiệu về Helm
46 Sử dụng Helm để quản lý k8s cluster
47 Cài đặt các thành phần bằng helm chart
48 Lab: Sử dụng Helm chart để cài đặt các thành phần phổ biến
Buổi 10: Prometheus – Grafana
49 Cài đặt phần mềm lên trên cluster
50 Giới thiệu về Prometheus
51 Các thành phần trên Prometheus
52 Giới thiệu về Grafana
53 Lab: Configuration Prometheus + Grafana
Buổi 11: ELK Stack
54 ELK Stack
55 ElasticSearch
56 Logstash
57 Kibana
58 Lab: Build ELK Stack
Buổi 12: GitOps with ArgoCD
59 Giới thiệu về CICD
60 Giới thiệu về flow GitOps
61 ArgoCD trong dự án
62 Các thành phần trong ArgoCD
63 Lab: Sử dụng Argocd trong dự án k8s
Buổi 13: Practice 1
64 Thực hiện Lab với k8s
65 Deploy project (containerized) trên hệ thống k8s
Buổi 14: Practice 2
66 Thiết lập ArgoCD + Monitoring cho project

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn