[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Data System Cùng Tomorrow Marketers

Share Khóa Học Data System là Khoá học Data System trang bị tư duy khai thác, sử dụng dữ liệu và giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược.

Share Khóa Học Data System Cùng Tomorrow Marketers
Share Khóa Học Data System Cùng Tomorrow Marketers

♦ Sau khóa học này , bạn sẽ hiểu phương pháp xây dựng một hệ thống dữ liệu nội bộ, dựa trên nhu cầu và bài toán cụ thể của doanh nghiệp, hiểu cơ bản các công cụ hỗ trợ và hiểu các thách thức trong xây dựng/ vận hành hệ thống dữ liệu đó. 

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này!

✅ Số hoá quy trình nhằm thu thập dữ liệu nội bộ doanh nghiệp qua thời gian

✅ Xây dựng nhà kho dữ liệu giúp tập trung dữ liệu tại một nơi duy nhất, tránh tình trạng dữ liệu bị phân mảnh rời rạc, giúp doanh nghiệp thuận tiện khi khai thác.

✅ Xây dựng đường ống dữ liệu tránh mất mát dữ liệu có giá trị sử dụng.

✅ Xây dựng báo cáo quản trị giúp lãnh đạo theo dõi, giám sát toàn bộ các phòng ban trong doanh nghiệp, đồng thời phát hiện nguy cơ và vấn đề

Khóa Học Dành Cho Ai? 

✅ C-level/ Managers

✅ Business/ Data Analyst

✅ Các bạn trẻ yêu thích ngành dữ liệu, mong muốn tìm hiểu về ứng dụng dữ liệu trong môi trường kinh doanh thực tế, trang bị kiến thức cho sự nghiệp tương lai

Nội Dung Khóa Học Data System

Buổi 1 Bức tranh chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp bằng dữ liệu
♦ Các yếu tố cần thiết để bắt đầu chuyển đổi số
♦ Ứng dụng mô hình tháp nhu cầu & Chuỗi giá trị trong lộ trình chuyển đổi số
♦ Lộ trình xây dựng doanh nghiệp data-driven (doanh nghiệp định hướng dữ liệu)
♦ Ưu, nhược điểm của từng quy mô doanh nghiệp khi chuyển đổi số
Buổi 2 Tổng quan hệ thống dữ liệu nội bộ
♦ Bức tranh tổng quan của hệ thống dữ liệu nội bộ
♦ Cấu trúc một hệ thống dữ liệu nội bộ
♦ Các bước xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ trong doanh nghiệp
♦ Khó khăn, thách thức khi xây dựng hệ thống dữ liệu nội bộ
Buổi 3 Xây dựng và quản lý quy trình (Data Collector)
♦ Định nghĩa quy trình và cách quản lý quy trình trong doanh nghiệp.
♦ Các bước xây dựng quy trình. Thực hành xây dựng quy trình cho một doanh nghiệp
♦ Cách lựa chọn tool phù hợp để thiết lập quy trình
♦ Thực hành xây dựng quy trình trên phần mềm Base Workflow
Buổi 4 Xây dựng đường ống dữ liệu (Data Pipeline)
♦ Tại sao cần đường ống dữ liệu?
♦ Các cách xây dựng đường ống dữ liệu, ưu & nhược điểm.
♦ Lựa chọn loại dữ liệu để xây dựng đường ống.
♦ Thực hành xây dựng đường ống dữ liệu bằng phần mềm trung gian (thực hành với Zapier)
Buổi 5+6 Xây dựng nhà kho dữ liệu (Data model + Database)
♦ Quy trình thiết kế nhà kho dữ liệu
♦ Các mô hình nhà kho dữ liệu
♦ Các bước xây dựng nhà kho dữ liệu
♦ Thực hành thiết kế mô hình nhà kho dữ liệu
Buổi 7 Trực quan hoá dữ liệu (Data Visualization)
♦ Tại sao cần trực quan hoá dữ liệu
♦ Các bước trực quan hoá dữ liệu
♦ Thực hành trực quan hoá dữ liệu
Buổi 8 Final

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn