[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Customer Experience – Thiết Kế Trải Nghiệm Khách Hàng của giảng viên Nguyễn Quang Hiệp

Share Khóa Học Customer Experience – Thiết Kế Trải Nghiệm Khách Hàng là khóa học sẽ đưa bạn đi từ kiến thức nền tảng đến tư duy chiến lược, giúp bạn có được góc nhìn toàn cảnh về trải nghiệm khách hàng, từ đó thiết kế chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp của mình. 

Share Khóa Học Customer Experience - Thiết Kế Trải Nghiệm Khách Hàng
Share Khóa Học Customer Experience – Thiết Kế Trải Nghiệm Khách Hàng

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Hiểu về nền tảng (Platform) và các điểm chạm trải nghiệm

✅ Quản lý trải nghiệm khách hàng (Customer Experience Management)

✅ Xây dựng chiến lược trải nghiệm (Customer Experience Strategy)

✅ Case study: Thiết kế trải nghiệm khách hàng cho phòng khám nha khoa nhi đồng địa phương

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Introduction
1.1 – Context
1.2 – Agenda
1.3 – Handout
Buổi 2 – Definition Of Customer Experience (CX)
2.1 – Brand Touchpoint
2.2 – Example 1: Hotel Booking
2.3 – Example 2: Online Shopping
2.4 – Example 3: Shopping At Store
2.5 – Definition Of Customer Experience (CX)
Buổi 3 – Roles Of Platforms
3.1 – Customer Experience vs. Customer Service vs. User Experience
3.2 – Platform: Content Hub & Event/ Workshop/ Webinar
3.3 – Platform: Media & Offline Store
3.4 – Platform: Online Store & CRM
3.5 – Platform: Product
Buổi 4 – CX Design vs. CX Management
4.1 – CX Design vs. CX Management
4.2 – Functional Roles
Buổi 5 – 05 Principles Of CX Design & CX Management
5.1 – Customer-centric
5.2 – Managing High-risk Touchpoints
5.3 – Performing High-standard Service
5.4 – Creative Value Design & Technology Application
Buổi 6 – 04 Steps In Customer Experience Audit
6.1 – Step 1: Learning Overall Customer Satisfaction
6.2 – Step 2: Developing Hypothesis
6.3 – Step 3: Forming Deeper Hypothesis & Step 4: Clarifying Detailed Issues
Buổi 7 – Customer Experience Strategy (Brand CX)
7.1 – Every Platform And Touchpoint Connect To The Brand
7.2 – Brand Positioning Strategy vs. Customer Experience Strategy
7.3 – Customer Experience Strategy (Brand CX)
7.4 – Brand Experience (Part 1)
7.5 – Brand Experience (Part 2)
7.6 – Product Experience
7.7 – Service Experience
7.8 – Experience Differentiator
Buổi 8 – Case Study: Local Kid Dentistry
8.1 – Applying Design Thinking To Enhance Customer Experience
8.2 – Step 1: Empathize
8.3 – Step 2: Define
8.4 – Step 3: Ideate & Step 4: Prototype
8.5 – Step 5: Test


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn