[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Brand Communication Campaign – Thiết Kế Chiến Dịch Truyền Thông của giảng viên Nguyễn Quang Hiệp

Share Khóa Học Brand Communication Campaign – Thiết Kế Chiến Dịch Truyền Thông bạn sẽ nắm vững quy trình từng bước tạo lập kế hoạch đó, áp dụng thành thạo để triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông cho doanh nghiệp của mình.

Share Khóa Học Brand Communication Campaign - Thiết Kế Chiến Dịch Truyền Thông
Share Khóa Học Brand Communication Campaign – Thiết Kế Chiến Dịch Truyền Thông

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này!

✅ Xác định 4 yếu tố quan trọng trước khi thiết kế chiến dịch truyền thông thương hiệu

✅ Thiết kế chiến dịch truyền thông thương hiệu với các bước

✅ Phân tích case-study: Chiến dịch truyền thông (new launch – tung mới sản phẩm) cho một hãng dụng cụ nhà bếp địa phương.

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Introduction
1.1 – Context & Agenda
1.2 – Handout
Buổi 2 – New era of communication
2.1 – Evolution of new platforms
2.2 – Smarter mechanism of media channels & Diverse roles of creative contents
2.3 – New requirements for the marketers
Buổi 3 – Back to basic
3.1 – Communication roles
3.2 – Creativity is the key!
3.3 – Psychological process approach
3.4 – An essential “P” & Consistent execution
Buổi 4 – Communication campaign pre-design
4.1 – Brand Job to be done (Brand J2BD)
4.2 – Communication campaign
4.3 – Target audience
4.4 – Communication insight
4.5 – Examples of Communication insight
Buổi 5 – Objective, KPI & budget
5.1 – Campaign objective & KPI
5.2 – Campaign budget
Buổi 6 – Communication campaign planning
6.1 – From brand essence to campaign big idea
6.2 – Brand platform
6.3 – Campaign big idea
6.4 – Design campaign big idea
6.5 – Key hero
6.6 – Platform/ Media selection
6.7 – Deployment plan
6.8 – Activity calendar
6.9 – Communication brief
Buổi 7 – Case study
7.1 – Communication pre-design
7.2 – Communication campaign design (P1)

7.3 – Communication campaign design (P2) 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn