[masp]VipUnica2021[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2021
[/mota]


[chitiet]

Python Excel Siêu Nhanh 22+Chương 0. Bắt Đầu Khoá Học (Quan Trọng)
00. THAM GIA GROUP ZALO,HOẶC ADD ZALO ĐỂ TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN
01. Hướng Dẫn Cách Học Từ Giảng Viên Chính
Chương 1. Bắt Đầu Với Python Excel Dùng Thư Viện Xlwings
01. Cài Đặt Python Và Visual Studio Code (Nếu Bị Lỗi Học Viên Xem Tiếp Video Kế Tiếp) (02:38)
02. Một Số Lỗi Khi Cài Đặt Python (Nếu Cài Đặt Python Của Học Viên Gặp Trục Trặc) (04:02)
03. Cài Đặt Thư Viện Xlwings (Xem Tiếp Video Nếu Không Cài Đặt Được Xlwings) (01:03)
04. Một Số Lỗi Khi Cài Đặt Python (Nếu Pip Không Cài Đặt Được thư Viện Xlwings) (03:25)
05. Làm việc với VSC (03:14)
06. Làm Việc Với Workbook (Xem Tiếp Video Nếu Không Có Gợi Ý Hoặc Không Chạy Được) (04:16)
07. Làm Việc Với Workbook (Tiếp Theo) (04:56)
08. Làm Việc Với Sheet P1 (03:21)
09. Làm Việc Với Sheet P2 (03:33)
10. Làm Việc Với Sheet P3 (03:48)
11. Làm Việc Với Sheet P4 (03:00)
12. Truy Xuất Dữ Liệu Và Gán Dữ Liệu P1 (02:32)
13. Truy Xuất Dữ Liệu Và Gán Dữ Liệu P2 (01:23)
14. 1D List (01:48)
15. 2D List (00:54)
16. Cách Sử Dụng Hàm Range Trong Xlwing Và Hàm Range Python (05:28)
Chương 1A: Một Số Lưu Ý Bổ Sung Cho Chương 1
01. Một Số Lưu Ý Khi Đặt Tên Biến (02:49)
02. Sửa Lỗi Phần Mở Rộng Extensions (Không Connect Được Với Workbook) (02:34)
03. Cài đặt 1 Số Tiện Ích Mở Rộng (Tuỳ Chọn, Không Bắt buộc) (03:12)
04. Hướng Dẫn Thụt Lề Trong Python (03:23)
05. Các Phím tắt vscode (02:50)
Chương 2. Xử Lý Chuỗi
01. Xử Lý Chuỗi Cho Từng Cell (03:32)
02. Xử Lý Chuỗi Với Range (04:30)
03. Xử Lý Chuỗi (Fix Trường hợp Không Tạo Gợi Ý) (02:38)
Chương 2A. Kiểu Dữ Liệu
01. Kiểu Dữ Liệu String (04:29)
02.Kiểu dữ liệu Dictionary (05:16)
03. Kiểu dữ liệu Tuple (05:18)
04. Kiểu dữ liệu Set (04:36)
05. Kiểu Dữ Liệu Array (04:30)
Chương 3. Copy Dữ Liệu
01. Copy Và Xoá Dữ Liệu (03:46)
02. Copy Giá Trị Xóa Công Thức (03:11)
Chương 4. Tự Động Gắn Công Thức
01. Tự Động Gắn Công Thức P1 (03:21)
02. Tự Động Gắn Công Thức (sumif, vlookup) P2 (04:13)
03. Tự Động Gắn Công Thức (Vlookup Bổ Sung) P3 (03:45)
04. Tự Động Gắn Công Thức (Merge Table) P4 (03:01)
Chương 5. Xoá Dòng Và Cột
01. Xoá Dòng Và Cột (03:46)
02. Update Hàm Delete (02:20)
03. Tìm Hiểu Về Vòng Lặp While (05:18)
04. Xoá Dòng Bằng Cách Nhận Biết Giá Trị Cuối (03:44)
05. Xoá Dòng Cột Có Điều Kiện (03:05)
Chương 6. Định Dạng Dữ Liệu (Format Cell)
01. Định Dạng Dữ Liệu P1 (03:57)
02. Định Dạng Dữ Liệu P2 (03:54)
03. Định Dạng Dữ Liệu - Merge Cells & Shrink To Fit - P3 (02:43)
04. Định Dạng Dữ Liệu Excel (Highlight Cell Theo Điều Kiện) P1 (04:42)
05. Định Dạng Dữ Liệu Excel (Highlight Cell Theo Điều Kiện) P2 (05:04)
06. Định Dạng Dữ Liệu Excel (Highlight Cell Theo Điều Kiện) P3 (04:30)
07. Định Dạng Dữ Liệu Excel (Highlight Cell Theo Điều Kiện Kết Hợp Dropdow List) P4 (04:39)
08. Định Dạng Dữ Liệu Excel (Highlight Vùng Theo Điều Kiện) P5 (05:11)
Chương 7. In Ấn
01. Cài Đặt Vùng In & Thiết Lập Chế Độ In (02:44)
02. In Ấn Hàng Loạt. (02:45)
03. Thiết Lập Thêm Chế Độ In (04:25)
04. In Tất Cả Các Sheet Trong Workbook (03:40)
Chương 8. Duplicate Giá Trị
01. Tìm Kiếm Và Đếm Các Giá Trị Duplicate (04:06)
Chương 9. Drop Down
01. Tạo Drop Down List P1 (04:57)
02. Sửa Lỗi Khi Tạo Drop Down List Không Có Danh Sách xổ Xuống (02:19)
03. Tạo Drop Down List P2 (06:21)
04. Tạo Drop Down List (Tìm kiếm Thông Minh, nhiều Cell) P3 (04:28)
Chương 10. Xử Lý Tách Chuỗi
01. Tách Chuỗi Và Set Chuỗi Được Tách Thành từng Cột Excel Riêng Lẻ (04:06)
03. Lấy Số Từ Chuỗi Text (03:50)
Chương 11. Nhập Dữ Liệu Vào Excel
01. Tự Động Nhập Dữ Liệu Vào Dòng Cuối Cùng (03:22)
02. Tự Động Nhập Dữ Liệu Từ Trên Xuống (Chỗ Nào Trống Thì Điền Vào) (02:58)
Chương 12. Xử Lý Dữ Liệu Trên Nhiều Workbook
01. Gộp Dữ Liệu Trên Nhiều Workbook Khác Nhau Thành Một Workbook P1 (04:30)
02. Gộp Dữ Liệu Trên Nhiều Workbook Khác Nhau Thành Một Workbook P2 (05:15)
03. Gộp Dữ Liệu Trên Nhiều Workbook Khác Nhau Thành Một Workbook P3 (Nhiều File Excel Trên Một Folder) (04:39)
04. Gộp Dữ Liệu Trên Nhiều Workbook Khác Nhau Thành Một Workbook P4 (Xử Lý Lỗi Bị Duplicate Tiêu Đề Cột) (02:06)
Chương 13. Advanced Filter
01. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P1 (03:17)
02. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P2 (03:20)
03. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P3 (03:32)
04. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P4 (03:26)
05. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P5 (04:32)
06. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P6 (05:37)
07. Báo Cáo Sử Dụng Filter Nâng Cao P7 (05:12)
Chương 14. Liên Quan Đến Hành Chính Nhân Sự (Tính Lương)
01. Tính Lương cho Nhân Viên Dựa Vào Số Ngày Công, Mức Thưởng, Hệ Số Thưởng (04:15)
Chương 15. Định Dạng Số, Ngày Tháng Năm
01. Định Dạng Số Và Ngày P1 (03:34)
02. Định Dạng Số Và Ngày P2 (03:38)
03. Chuyển Đối Text Sang Định Dạng Ngày Tháng Năm (02:53)
Chương 16. Tạo Form Nhập Dữ Liệu
01. Tao Form Nhập Liệu Nhân Viên (05:13)
02. Tao Form Nhập Liệu Nhân Viên (Tạo Ký Hiệu Check) P2 (03:42)
03. Tao Form Nhập Liệu Nhân Viên (Khắc Phục Lỗi Bị Trùng Thông Tin) P3 (04:00)
Chương 17. Tạo Excel Mẫu
01. Tạo Sample Excel Mẫu (04:47)
Chương 18. Tự Động Tạo Bảng Tính
01. Tạo Bảng Chấm Công Tự Động P1 (05:23)
02. Tạo Bảng Chấm Công Tự Động P2 (03:31)
03. Tạo Bảng Chấm Công Tự Động P3 (03:08)
04. Tạo Bảng Chấm Công Tự Động P4 (04:14)
05. Tạo Bảng Chấm Công Tự Động P5 (04:51)
06. Tạo Bảng Chấm Công Tự Động P6 (05:59)
Chương 19. Thay Thế Hàm Bằng Script Python
01. Hàm Vlookup (03:54)
02. Hàm Sumifs (06:18)
Chương 20. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm
00. Giới thiệu (06:17)
01. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P1 (03:58)
02. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P2 (02:59)
03. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P3 (Tạo Hàng Ngày Trong Tháng) (04:28)
04. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P3 (Tạo Hàng Ngày Trong Tuần) (04:04)
05. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P3 (Nhân Viên Trong công Ty Nhỏ) (03:37)
06. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P6 (Copy Sheet Thành 12 Sheet, Chấm Công Theo Năm)) (03:55)
07. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P7 (Ghép Nhiều Workbook Chấm Công Thành 1 Workbook Tổng Hợp (06:22)
08. Tạo Bảng Chấm Công Theo Ngày Tháng Năm P8(Chinh Sửa Bản Báo Cáo Cuối Cùng) (07:15)
Chương 21. Tạo Add- In Sử Dụng Thư Viện Xlwings
01. Tạo Add- In Sử Dụng Thư Viện Xlwings (03:22)
02. Cài Add-In VBA Vào Excel (05:49)
03. Tạo UDF Thay Thế Hàm Xlookup Trong Excel (07:07)
Chương 22: Bài Toán Về Tìm Nhà Sản Xuất Theo BOM Cho Mua Hàng
01. Giới Thiệu Chung (03:35)
02. Xuất Nhà Sản Xuất Sang Các Sheet Khác Nhau (05:18)
03. Thiết Lập Thông Tin Cho Từng Nhà Sản Xuất P1 (05:33)
04. Thiết Lập Thông Tin Cho Từng Nhà Sản Xuất P2 (05:50)
Chương 23. Ứng Dụng Regular Expression Trong Xử Lý Chuỗi
01. Trích Xuất 1 Số Điện Thoại Từ Tin Nhắn Văn bản P1 (06:18)
02. Trích Xuất 2 Số Điện Thoại Từ Tin Nhắn Văn bản P2 (03:08)
03. Trích Xuất Nhiều Số Điện Thoại Từ Tin Nhắn Văn Bản (04:49)
04. Trích Xuất Dữ Liệu Khách Hàng, Email Từ Tin Nhắn Văn Bản (05:22)
I.PYTHON VÀ PANDAS
1.0 Giới Thiệu Thư Viện Pandas (02:19)
1.0 Đọc Và Lưu Dữ Liệu Với Thư Viện Pandas (06:46)
1.1 Truy Xuất Dữ Liệu Với Pandas (04:32)
1.2 Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu (06:23)
II. THƯ VIỆN OPENPYXL
2.0 Giới Thiệu Thư Viện openpyxl (01:40)
2.1 Làm Việc Với WorkBook (10:36)
2.2 Chọn Cell Row Column (05:45)
2.3 Vẽ Biểu Đồ (03:54)
2.4 Tạo Bảng Và Chèn Hình Ảnh (05:17)
III. LÀM VIỆC VỚI OPENPYXL VÀPANDAS
3.1 Quản Lý Dữ Liệu Từ Nhiều Sheet (08:10)
3.3 Chuyển Đổi Dữ Liệu (08:10)
IV. BẮT ĐẦU VIẾT PHẦN MỀM
0.0 Cách Chuyển Python Script Sang Exe Dùng Pyinstaller (04:17)
0.0 Install Thư Viện pynvn và appnvn (01:40)
0.0 Sử dụng key lisence cho toàn bộ khóa học (01:07)
IV.1 PHẦN MỀM XỬ LÝ CHUỖI
1.0 Phần Mềm Xử Lý Chuỗi (05:12)
1.1 Viết Hoa Hoặc Viết Thường Tất Cả (04:31)
1.2 Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Hoặc Viết Hoa Chữ Cái Đầu Mỗi Chữ (03:48)
1.3 Xóa Tất Cả Dấu Cách (02:22)
1.4 Xóa Khoảng Trắng Đầu, Cuối Hoặc Cả Hai (04:04)
1.5 Xóa Nhiều Khoảng Trắng Thành Một Khoảng Trắng (02:58)
IV.2 PHẦN MỀM SẮP XẾP LẠI DỮ LIỆU TRONG EXCEL
2.0 Phần Mềm Sắp Xếp Lại Dữ Liệu Trong Excel (07:24)
2.0A Lấy Sheet Hiện Hành Từ Thư Viện xlwings (01:55)
2.1 Copy Vùng Dữ Liệu Trong Excel (04:46)
2.2 Xóa Vùng Dữ Liệu Sau khi Copy (01:31)
2.3 Di Chuyển Vùng Sử Dụng Thong Tin Trong Sheet Cài Đặt (02:32)
2.4 Nhúng Hàm Vào Phần Mềm (04:59)
IV.2A PHẦN MỀM COPY DỮ LIỆU TỪ TEMPLATE EXCEL THEO FOLDER (PHÁT TRIỂN TIẾP CHUYÊN ĐỀ 02)
2A.0 Copy Dữ Liệu Từ Template Excel Theo Folder (04:43)
2A.1 Copy Dữ Liệu Từ Excel Template (03:47)
IV.3 PHẦN MỀM XÓA DÒNG TRONG EXCEL
3.1 Xóa Dòng Trong Excel (04:03)
3.1 Lấy Sheet Hiện Hành Từ Thư Viện xlwings (01:55)
3.2 Gắn Tham Số Đầu Vào Cho Hàm (02:32)
3.3 Tạo Vòng Lặp Lấy Giá Trị (05:50)
3.4 Xóa Hàng Bằng Cách Nhấn Biết Giá Trị Cuối (03:40)
3.5 Xóa Hàng Với Cách gắn Dòng Cuối (01:41)
3.6 Nhúng Hàm Xóa Vào Phần Mềm (02:33)
IV.4 PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG GẮN CÔNG THỨC (SUMIF, VLOOKUP)
4.0 Tự Động Gắn Công Thức sumif, vlookup (05:30)
4.1 Nhập Công Thức Vào Excel Sử Dụng Scrip Python (02:39)
4.2 Copy Có Tham Chiếu Công Thức (04:21)
4.3 Nhúng Hàm vlookup Vào Phần Mềm (03:21)
4.4 Nhúng Hàm sumif Vào Phần Mềm (03:50)
IV.4A PHẦN MỀM GẮN BẤT KÌ CÔNG THỨC TRÊN CÙNG SHEET (PHÁT TRIỂN TIẾP MỤC 04)
4A.0 Gắn Bất Kì Công Thức Trên Cùng Sheet (06:00)
4A.0A Nhập Công Thức Vào Excel Sử Dụng Scrip Python (02:39)
4A.0B Copy Có Tham Chiếu Công Thức (04:21)
4A.1 Nhúng Hàm Vào Phần Mềm (04:10)
IV.5 PHÂN MỀM COPY VÙNG DỮ LIỆU TỪ FILE TEMPLATE EXCEL
5.0 Copy Vùng Dữ Liệu Từ File Template Excel (06:00)
5.0A Lấy Sheet Hiện Hành Từ Thư Viện xlwings (01:55)
5.0B Copy Vùng Dữ Liệu Trong Excel (04:46)
5.0C Xóa Vùng Dữ Liệu Sau khi Copy (01:31)
5.0D Di Chuyển Vùng Sử Dụng Thong Tin Trong Sheet Cài Đặt (02:32)
5.1 Copy Paste Range Từ Template Excel (02:42)

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn