[masp]trungtamjava-01[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Share khóa học: Javascript Cơ Bản & Nâng Cao - Trungtamjava

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học Javascript cung cấp các kiến thức nâng cao về hàm, đối tượng, class, và nhiều đặc điểm mới trong các phiên bản ES5,6,7
Kiến thức yêu cầu: HTML cơ bản CSS cơ bản Javascript là ngôn ngữ top 1 sử dụng rất là nhiều trong xử lý giao diện website và viết code backend sử dụng node.js như một cuộc cách mạng trong javascript. Hiện nay javascript còn được sử dụng để viết các ứng dụng app di động đa nền tảng iOS, Android qua React, Flutter,… Javascript cũng là nền tảng để code lên Typescript. Trong khóa học này chúng ta sẽ học từ Javascript cơ bản lên nâng cao và thao tác với cơ chế AJAX gọi API làm việc với backend cho việc truy vấn dư liệu và thông qua xử lý HTML DOM hoàn toàn bằng JS. ————————
Phần I : Javascript cơ bản ++ Biến, hàm, câu điều kiện, vòng lặp ++ Class, Function
Phần II: Javascript nâng cao & HTML DOM++ Class, Callback, Closure, Module, Import/Export, Promise, Async/Await ++ Array ES6, this & binding, constructor & properties ++ HTML DOM, Event Listener ++ JS BOM, localstorage, cookie
Phần III: JSON, AJAX ++ AJAX, JSON ++ Fetch API & XMLHttpRequest ++ File Upload
Phần IV: Thực hành++ Kết nối backend API và JS để hoàn thiện chức năng login, và quản trị người dùng, bài viết.
Mục tiêu khóa học: + Hiểu cấu trúc code Javascript và vận dụng trong HTML DOM + Sử được cách gọi API bằng cơ chế AJAX sử dụng Javascript API như Fetch và XMLHttpRequest + Tạo và sử dụng trang web quản trị hoàn toàn bằng Js, HTML
Nội dung bao gồm 64 bài học soạn sẵn và được cập nhật thêm mới.
Phần I - Javascript cơ bản JavaScript 01 - Giới thiệu Javascript (Js / Es) JavaScript 02 - Setup JS Code JavaScript 03 - JavaScript Variable JavaScript 04 - JavaScript Function JavaScript 05 - Câu điều kiện if else JavaScript 06 - Câu điều kiện switch case JavaScript 07 - Vòng lặp while, do while JavaScript 08 - Vòng lặp for JavaScript 09 - Array (Mảng) Javascript - Bài tập thực hành Phần 11
Phần II - Javascript OOP JavaScript 10 - String JavaScript 11 - Object JavaScript 12 - Number1 JavaScript 13 - Date JavaScript 14 - Error , try catch throw exception JavaScript 15 - Let, Const JavaScript 16 - Strict Mode4m JavaScript 17 - Object Array JavaScript 18 - JSON JavaScript 28 - Js Callback & Clousure Javascript - Bài tập thực hành Phần 2 OOP
Phần III - Javascript HTML DOM JavaScript 19 - JS HTML DOM4m JavaScript 20 - DOM Elements JavaScript 21 - DOM CSS JavaScript 22 - DOM Events JavaScript 23 - DOM Relationship JavaScript 24 - DOM Node JavaScript 25 - DOM JS Form Validate JavaScript 26 - DOM JS Hide/Show Div JavaScript 27 - DOM JS Create Table Dynamic Javascript - Bài tập thực hành Phần 3 HTML DOM1
Phần IV - Javascript BOM JavaScript 29 - Js localStorage JavaScript 30 - Js Timing Events JavaScript 31 - Js Alert JavaScript 32 - Js Location JavaScript 33 - Js Navigator JavaScript 34 - Js Window-Screen JavaScript 35 - Js Cookie JavaScript 36 - Js Geo Location (Lấy vị trí hiện tại) cho bản đồ Javascript - Bài tập thực hành Phần 4 BOM
Phần V - Javascript nâng cao JavaScript Advance 1 - Arrow Function JavaScript Advance 2 - Function Params JavaScript Advance 3 - Function Invoke JavaScript Advance 4 - Function Closure JavaScript Advance 5 - Function Callback JavaScript Advance 6 - Object Constructor JavaScript Advance 7 - Object Prototypes JavaScript Advance 8 - Class JavaScript Advance 9 - Array ES JavaScript Advance 20 - Object Properties Access (...props) JavaScript Advance 10 - Import & Export JavaScript Advance 11 - this & binding JavaScript Advance 12 - this trong arrow function, class JavaScript Advance - Array Destruction Javascript - Bài tập thực hành Phần 5 nâng cao
Phần VI - Javascript AJAX JavaScript Advance 13 - Promises JavaScript Advance 14 - Promises All JavaScript Advance 15 - Async/Await JavaScript Advance 16 - Ajax Fetch - JSON Body JavaScript Advance 17 - Ajax Fetch - Form URL JavaScript Advance 18 - Ajax Fetch - Form Data JavaScript Advance 19 - Ajax XMLHTTPRequest Javascript - Bài tập thực hành Phần 6 AJAX
Phần VII - Thực Hành Javascript - Bài tập thực hành Phần 7 Master dạy bạn kiến thức để có kinh nghiệm làm việc Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu học viên, Trung Tâm JMaster được nhiều bạn trẻ yêu thích. Người giảng dạy nhiệt tình, phương pháp dạy học đặc biệt, luôn đổi mới công nghệ, các bạn sẽ cảm thấy thích thú trong từng buổi học và thực hành.
Giảng viên có gì đặc biệt Hầu hết các giảng viên đi làm nhiều kinh nghiệm trong nghề (5+). Có những giảng viên đang nắm những vị trí quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước. Luôn tận tâm, nhiệt khuyết, hết mình với công việc. Giảng dạy, giải thích cho học viên đến khi học viên hiểu và tiếp thu được. Giảng viên nổi bật Gv Đinh Đức Cường

[/chitiet]
Javascript Cơ Bản & Nâng Cao

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn